fbpx
Close

Regulamin sklepu

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z platformy internetowej oraz sklepu, prowadzonego przez Sprzedawcę w domenie https://magdamatras.pl/
 2. Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art.383 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. Z z 1964 r., nr 93 ze zmianami), zwanej dalej „k.c.”
 3. Publikacja regulaminu stanowi wypełnienie obowiązku wskazanego w art. 8 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344.)
 4. Regulamin jest dostępny na każdym etapie korzystania z platformy internetowej w zakładce https://magdamatras.pl/regulamin w formie umożliwiającej zapisanie go na trwałym nośniku.
 5. Korzystanie z funkcjonalności portalu oraz dokonywanie zakupów w sklepie oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy na warunkach określonych w regulaminie.
 6. Materiały ogólnodostępne zawarte na Portalu mają charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej.

2. Co oznaczają użyte w regulaminie określenia ?

 1. Sprzedawca/ Administrator

Magdalena Matras, prowadząca działalność w Warszawie, 03-185, ul. E. Z Zakroczymia 21/28, NIP 524-222-90-22
 1. Klient

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 1. Konto

konto Klienta założone na platformie internetowej Sklepu
 1. Konsument

osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 1. Przedsiębiorca

osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą
 1. Przedsiębiorca na prawach konsumenta

Przedsiębiorca dokonujący zakupu Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla niego charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 litera a ustawy o prawach konsumenta oraz 3855, art. 556(4), art. 556(5)i art. 576(5) k.c.
 1. Sklep

Sklep internetowy dostępny pod adresem magdamatras.pl
 1. Operator płatności

Hot Pay – spółka ePłatności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Andrychowie przy ulicy 27 Stycznia 9, 34-120 Andrychów, NIP: 5512627897, REGON: 366165170, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000655383, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 1. Produkt/Produkt elektroniczny

dostępne w Sklepie produkty i usługi w tym także wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej ( produkty fizyczne, dokumenty elektroniczne, materiały edukacyjne)
 1. Umowa zawarta na odległość

umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 

 

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. W ramach portalu Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na:
 • bezpłatnym dostępie do ogólnodostępnych treści (bez rejestracji);
 • rejestracji, dostępu i prowadzeniu konta Klienta;
 • składaniu zamówień na Produkty w Sklepie;
 • dostarczaniu newslettera, przesyłania informacji handlowych;
 • rejestracji na wydarzenia i szkolenia organizowane przez Sprzedawcę;

 

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną następuje poprzez:
 • wejście na stronę Serwisu- w odniesieniu do Usługi dostępu do ogólnodostępnych treści znajdujących się w Serwisie;
 • dokonanie Rejestracji- w odniesieniu do Usługi prowadzenia i dostępu do Konta;
 • wypełnienie formularza rejestracji na szkolenie lub wydarzenie, zaznaczenie wymaganych pól i kliknięcie przycisku akceptacji (np. „Wyślij”);
 • wypełnienie stosownego formularza, wyrażenie dobrowolnej zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i kliknięcie przycisku akceptacji (np. „Zamawiam”);
 • wypełnienie formularza zamówienia, zaznaczenie wymaganych pól i kliknięcie przycisku akceptacji (np. „Płacę”) – w odniesieniu do Usługi składania zamówień,
 1. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje
 • w każdym czasie, na żądanie zgłoszone przez Użytkownika, w szczególności za pośrednictwem poczty e-mail;
 • z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zamknięcia Portalu, bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu Użytkowników. Nie ma to wpływu na realizację praw Klientów w ramach uprzednio zawartych umów.
 1. Administrator potwierdza brak istnienia szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z Usługi świadczonej przez niego drogą elektroniczną, innych niż związane z korzystaniem z publicznej sieci telekomunikacyjnej Internet. Korzystanie z sieci o której mowa powyżej, wiąże się z ryzykiem wystąpienia następujących zagrożeń: obecność i działanie oprogramowania typu malware, obecność i działanie robaków internetowych, oprogramowania szpiegującego użytkownika w Internecie, cracking (łamanie zabezpieczeń) lub phishing (łowienie haseł), niedozwolony podsłuch lub działanie innego oprogramowania wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika;
 1. Korzystanie z usług może wiązać się z koniecznością podania danych osobowych. Zasady przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkownika określa Polityka Prywatności.
 1. Użytkownik zobowiązany jest podać wyłącznie dane prawdziwe, którymi może dysponować, a ich podanie lub późniejsze wykorzystanie w ramach Serwisu nie narusza praw osób trzecich.
 1. W przypadku, gdy Użytkownik bezprawnie korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich i z tego powodu Usługodawca poniesie jakąkolwiek odpowiedzialność cywilną lub administracyjną- Użytkownik, na zasadach ogólnych prawa cywilnego może zostać zobowiązany do naprawienia szkody tym wywołanej.
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 2. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Portal funkcjonował w sposób ciągły. W funkcjonowaniu Portalu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i innych prac konserwacyjnych, a także z innych przyczyn niezależnych od Administratora.
 3. Reklamacje dotyczące nieprawidłowości w działaniu Portalu Użytkownik może zgłaszać poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: czesc@magdamatras.pl Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko Użytkownika, e-mail oraz dokładny opis i powód reklamacji.
 4. Administrator zobowiązuje się usunąć zgłoszone nieprawidłowości w rozsądnym technicznie terminie.

4. Prawa autorskie

 1. Zawartość portalu, w tym układy treści, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 288) Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.
 2. Teksty opublikowane na portalu podlegają licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska. Tekst licencji można znaleźć pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ . Oznacza to, że użycie tekstów opublikowanych na portalu nie wymaga zgody Magdaleny Matras pod warunkiem wskazania na każdej kopii imienia i nazwiska autora wraz z adresem strony www.magdamatras.pl. W przypadku skorzystania z tekstów proszę o wyłączenie indeksowania ich przez wyszukiwarki.
 3. Na zakupione w Sklepie produkty, będące utworami, Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji, bez prawa do udzielania sublicencji.Oznacza to, że Klient w ramach umowy upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby, na następujących polach eksploatacji:
 1. zapis cyfrowy na własnym dysku twardym, wirtualnym lub innych nośnikach pamięci w których dostęp do treści ma wyłącznie Klient,

 2. wydruk plików tekstowych do wykorzystania zgodnie z licencją,

 3. w przypadku wzorów dokumentów, co do których korzystanie zgodnie z zakupem wymaga ich udostępnienia – udostępnienie po zindywidualizowaniu zgodnie z instrukcją dołączoną do produktu.

5. Zakupy w Sklepie – proces, ceny, płatności, dostawa

 1. Zakupu można dokonać poprzez przeglądanie oferty i wybór Produktów na odpowiednich podstronach Sklepu a następnie postępowanie zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.
 2. W pierwszym kroku – poprzez kliknięcie przycisku akceptacji np. „Dodaj do koszyka” produkt jest dodawany do koszyka zakupowego.

       Po dodaniu do koszyka zakupowego wszystkich kupowanych produktów należy kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” i sfinalizować zakup na kolejnej stronie.

 1. Zamówienie uważa się za skutecznie złożone, jeśli zawiera:
 • następujące dane Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto), adres e-mail, NIP firmy, nazwę firmy (jeśli dotyczy);
 • akceptację Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka opisanego jako „Akceptuję Regulamin”;
 • jeśli przedmiotem umowy są produkty cyfrowe- wyrażenie zgody na dostarczenie treści cyfrowych przed  upływem terminu do odstąpienia od umowy, co wiąże się z utratą tego prawa;
 • wyrażenie zgody na realizację zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”, który wskazuje jednoznacznie na konieczność zapłaty za zamówienie.
 1. Informacje zawarte na Stronie Sklepu stanowią zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 1. Przed potwierdzeniem Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku akceptacji „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość dokonywania zmian w zakresie wyboru produktów, sposobów płatności i dostawy, udostępnionych przez Sprzedawcę a także poprawiania wprowadzonych danych.
 1. Złożenie zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z treścią Regulaminu. Klient dokonując kliknięcia  w przycisk „Zamawiam i płacę” ma świadomość, że zawarcie umowy wiąże się z obowiązkiem dokonania należnej zapłaty.
 1. Niezwłocznie po złożeniu przez Klienta zamówienia Sprzedawca prześle na adres e-mail wskazany przez klienta wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 1. Klient dokonuje wyboru jednej z form płatności, dostępnych w Sklepie, a następnie dokonuje zapłaty.
 1. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedawcy. Sprzedawca potwierdza fakt zawarcia umowy przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu Zamówienia.
 2. Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto. W przypadku zakupów produktów fizycznych do ceny należy doliczyć koszty dostarczenia produktów, które są uzależnione od wybranej formy płatności i dostawy.
 3. Dostawa Produktów elektronicznych odbywa się w formie przesyłki elektronicznej pod wskazany w Formularzu Zamówienia adres e-mail.
 1. Produkty fizyczne dostarczane są na adres wskazany przez klienta w Zamówieniu. Przewidywany termin dostawy określony jest w podsumowaniu Zamówienia.

 

6. Reklamacja

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć produkt wolny od wad.
 2. Postanowienia dotyczące odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny dotyczą wyłącznie konsumentów oraz osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – dalej w skrócie „PPK”

 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta/PPK, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.

 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument /PPK może żądać:

 • wymiany towaru na nowy;

 • naprawy towaru;

 • obniżenia ceny;

 • odstąpienia od umowy –o ile wada jest istotna.

 1. Reklamacja składana przez Konsumenta/PPK powinna zawierać:

 1. dane Klienta: Imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail,

 2. dokładny opis wady,

 3. związane z reklamacją żądania dotyczące sposobu usunięcia wady

 1. Reklamacja składana przez Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta, ze względu na szczególny, warunkowy charakter uprawnień, powinna dodatkowo zawierać elementy wskazujące na to, że zawarta umowa nie ma zawodowego charakteru:

 1. oświadczenie PPK, zgodnie z Formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu

 2. wykaz wykonywanej działalności udostępniony na podstawie przepisów o CEIDG

 1. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wzywa do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

 1. Sprzedawca ma obowiązek ustosunkować się do  reklamacji w terminie  14 dni od jej otrzymania. Termin ten nie dotyczy oświadczenia o odstąpieniu od umowy na podstawie art. Art. 560. § 1 k.c.

 2. Skorzystanie z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu nie jest obowiązkowe i nie wpływa na skuteczność złożenia reklamacji.

 3. Oświadczenie reklamacyjne należy przesłać na adres e-mail sprzedawcy lub, w przypadku produktów fizycznych, wraz z reklamowanym towarem na adres:

 4. 7. Odstąpienie od umowy
 5. Postanowienia dotyczące odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny dotyczą wyłącznie konsumentów oraz osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – dalej w skrócie „PPK”
 6. Konsumentowi oraz PPK przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy a dla umów w których przedmiot fizyczny jest dostarczany Konsumentowi – od dnia jego dostarczenia.
 7. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
 8. PPK może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Ze względu na szczególny, warunkowy charakter uprawnień, oświadczenie powinno dodatkowo zawierać elementy wskazujące na to, że zawarta umowa nie ma zawodowego charakteru:
  1. oświadczenie PPK, zgodnie z Formularzem stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu

  2. wykaz wykonywanej działalności udostępniony na podstawie przepisów o CEIDG
 1. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument/PPK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Konsument/ PPK ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane płatności, jednak może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez dowodu jej odesłania
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument/PPK, chyba że Konsument/PPK wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi/PPK, w przypadku zakupu produktów cyfrowych, jeżeli spełnianie świadczenia, tj. uzyskanie dostępu do produktu cyfrowego, nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Klient wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do Produktu przed tym terminem i jest świadomy utraty prawa do odstąpienia od umowy.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi/PPK w odniesieniu do umów, których przedmiotem jest:
 • rzecz nieprefabrykowana,
 • rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu ,
 • a także w pozostałych przypadkach określonych w Art. 38. Ustawy o prawach konsumenta.

7. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Zgodnie z art. 558 k.c. przy sprzedaży między przedsiębiorcami Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Postanowienie to nie ogranicza praw przedsiębiorców, opisanych w Rozdziale 8 poniżej.

 2. Z wyłączeniem szkody wyrządzonej umyślnie, całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą, z jest ograniczona do wysokości odpowiadającej wartości ceny sprzedaży.

 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Klienta będącego Przedsiębiorcą, w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy korzyści.

8. Pozasądowe rozstrzyganie sporów z konsumentami

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na udział w z pozasądowym trybie rozwiązywania sporów z konsumentami.
 2. W celu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług Konsument może skorzystać z platformy ODR: (łącze: http://ec.europa.eu/consumers/odr.)
 3. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny dopiero po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, jeżeli obie strony sporu wyrażą zgodę.
 4. W pozostałych wypadkach ewentualne spory rozpatrywane będą przez sądy właściwe zgodnie z regulacją przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

9. Dane osobowe

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję:
 2. Administratorem danych osobowych Klientów/Użytkowników jest Magdalena Matras zwana w Regulaminie również Sprzedawcą. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, możesz się ze mną skontaktować używając adresu email:  czesc@magdamatras.pl
 3. Dane osobowe Klienta podawane w procesie zakupowym będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (dane niezbędne do zawarcia i/lub wykonania umowy). Podanie danych jest konieczne do założenia i utrzymywania Konta, złożenia zamówienia, realizacji zamówienia a następnie obsługi Klienta związanej z zawartą umową, w tym obsługi reklamacji i roszczeń.
 4. Dane osobowe Użytkownika portalu internetowego, w tym podawane w procesie rejestracji na usługę newslettera będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (dane niezbędne do zawarcia i/lub wykonania umowy). Podanie danych jest konieczne do realizacji Usługi oraz obsługi Użytkownika związanej z zawartą umową, w tym obsługi reklamacji i roszczeń.
 5. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych: wykorzystywania plików cookies innych niż funkcyjne, na stronie i podstronach Sklepu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora), w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności w zakresie obowiązków związanych z określonymi terminami przechowywania dokumentacji ksiegowej.
 6. Dane osobowe Klienta/Użytkownika będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a następnie przez określony zgodnie z przepisami prawa czas niezbędny dla zrealizowania wymogów w zakresie przechowywania dokumentacji oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 7. Administrator przekazuje dane osobowe odbiorcom takim, jak: serwisy świadczące usługi hostingu, usługi poczty elektronicznej, administrator systemu płatności, biuro księgowe, kancelaria prawna oraz inni podwykonawcy działający na zlecenie Administratora.
 8. W odniesieniu do niektórych usług takich jak Facebook, Instagram, Google, Microsoft, Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców, w przypadku których dane mogą być przekazywane do państw trzecich np. do Stanów Zjednoczonych. Przekazywanie to będzie możliwe tylko w przypadku gdy odbiorcy zagwarantują odpowiednią ochronę danych osobowych, na przykład poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską
 9. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 10. W odniesieniu do danych, które Administrator przetwarza na podstawie udzielonej zgody, Klient posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym czasie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora zostały dodatkowo opisane w Polityce prywatności oraz Polityce plików cookie.

10. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn. Zmiany regulaminu będą komunikowane Użytkownikom w drodze indywidualnej wiadomości e-mail. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy.
 3. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść zawartych umów. W tym przypadku stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 4. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sąd właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. W przypadku, jeśli konsument ma miejsce zamieszkania w innym państwie UE, jeśli przepisy, które obowiązują w państwie konsumenta są dla niego bardziej korzystne, a przepisów tych nie można wyłączyć w drodze umowy, to znajdą one zastosowanie w umowie zawartej za pośrednictwem Sklepu.
 6. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 7. Tytuły rozdziałów niniejszego regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na wykładnię jego postanowień.